تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه معظمه 2 ه.ق :مناسبت امروز / است    میلادی September 2019 19    و   قمری  19 محرم 1441     مصادف با   شمسی  28 شهریور 1398 پنج شنبه  امروز :
1398/06/28
| | | |
 
 
 

© Copyright MR29 2013 . All rights reserved